Bekijk winkelwagen

Wheelzahead
Wheelzahead

Versie 1 januari 2017

 

Algemene Voorwaarden Wheelz Ahead B.V. (verder: Wheelz Ahead)

 

Artikel 1. Algemeen

1.1       Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsverhoudingen en alle Overeenkomsten met betrekking tot de verkoop en levering van Producten, al dan niet via de Website.

1.2       Het accepteren van aanbiedingen of het plaatsen van bestellingen op de Website betekent dat de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden wordt aanvaard.

1.3       Wheelz Ahead wijst eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van de Klant uitdrukkelijk van de hand.

1.4       Wijzigingen ten opzichte van de aangegane Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en vanaf het moment dat zij Schriftelijk zijn bevestigd door Wheelz Ahead. Mondelinge afspraken of toezeggingen van Wheelz Ahead zijn slechts bindend nadat deze Schriftelijk zijn bevestigd door Wheelz Ahead.

1.5       Indien in rechte zou komen vast te staan dat enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigbaar is, laat dit de gelding van de rest van de Algemene Voorwaarden onverlet. Partijen zullen alsdan in onderling overleg de nietige of vernietigde bepalingen vervangen door bepalingen met een soortgelijke strekking, die niet nietig of vernietigbaar is.

 

Artikel 2. Definities

2.1      Wheelz Ahead: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Wheelz Ahead B.V. en/of diens dochterondernemingen en/of rechtsopvolger(s) en/of op enige wijze andere aan haar gelieerde ondernemingen.

2.2      Klant: de Consument of Onderneming die met Wheelz Ahead een Overeenkomst sluit of wenst te sluiten.

2.3      Consument: natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

2.4      Onderneming: rechtspersoon of natuurlijk persoon, niet zijnde een Consument.

2.5      Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden.

2.6      Overeenkomst: overeenkomst strekkende tot de koop en levering van de Producten door Wheelz Ahead aan de Klant.

2.7      Schriftelijk: op schrift, per e-mail of per fax.

2.8      Producten: de Producten die door Wheelz Ahead op haar Website of anderszins worden aangeboden.

2.9      Intellectuele Eigendom: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals (maar niet uitsluitend) auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten.

2.10    Persoonsgegevens: persoonsgegevens zoals gedefinieerd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

2.11    Website: de door Wheelz Ahead geëxploiteerde Website(s).

 

Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1      Alle aanbiedingen van Wheelz Ahead, alsmede de door Wheelz Ahead opgegeven prijzen, vergoedingen en termijnen, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3.2      Wheelz Ahead is gerechtigd haar aanbod te wijzigen en aan te passen.

3.3      Mocht er bij een aanbod van Wheelz Ahead gebruik worden gemaakt van afbeeldingen van de Producten, dan zijn die afbeeldingen en daarbij benoemde specificaties slechts ter indicatie. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

3.4      Een Overeenkomst komt tot stand nadat een aanvraag of bestelling van of namens de Klant door Wheelz Ahead Schriftelijk is bevestigd, dan wel nadat Wheelz Ahead een begin met de uitvoering van de Overeenkomst maakt.

3.5      Behoudens bewijs van het tegendeel zijn de administratieve gegevens van Wheelz Ahead beslissend en bindend voor de inhoud van de Overeenkomst en dienen deze gegevens als bewijs van de Overeenkomst.

3.6      Wheelz Ahead heeft te allen tijde het recht om een bestelling vooraf te verifiëren of deze zonder opgave van redenen te weigeren, hetgeen de Klant door Wheelz Ahead zo spoedig mogelijk zal worden meegedeeld.

3.7      De Klant garandeert dat de door hem of haar in de aanvraag of bestelling aan Wheelz Ahead opgegeven informatie juist en volledig is.

3.8      Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende Producten.

 

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

4.1      Wheelz Ahead zal zich inspannen de Overeenkomst zorgvuldig en naar behoren uit te voeren, overeenkomstig de met de Klant Schriftelijk vastgelegde afspraken.

4.2      Kennelijke (schrijf)fouten en vergissingen op de Website en/of in de bevestigings e-mail binden Wheelz Ahead niet.

 

Artikel 5. Levering

5.1      Alle door Wheelz Ahead genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de Overeenkomst aan Wheelz Ahead bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn.

5.2      Overschrijding van de door Wheelz Ahead opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de Klant nimmer recht op schadevergoeding.

5.3      Indien de Klant een Onderneming is, geeft overschrijding van de door Wheelz Ahead opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, de Klant nimmer recht op niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende Overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende Overeenkomst.

5.4      Bij overschrijding van de maximale wettelijke levertijd van dertig (30) dagen heeft de Klant het recht de Overeenkomst kosteloos te ontbinden, tenzij partijen anders overeenkomen. Wheelz Ahead is in dat geval niet schadeplichtig. Voor een beroep op ontbinding dient de Klant Wheelz Ahead Schriftelijk te berichten. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen veertien (14) werkdagen na de kennisgeving aan de Klant geretourneerd.

 

Artikel 6. Prijzen

6.1      Alle prijzen en tarieven zijn in euro’s en inclusief BTW, de verzendkosten en eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

6.2      Wheelz Ahead is bevoegd om de prijzen en tarieven te verhogen in geval van wijziging in de van overheidswege opgelegde heffingen.

6.3      Alle prijzen en tarieven genoemd op de Website en in mailings van Wheelz Ahead zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten.

 

Artikel 7. Betaling

7.1      Tenzij anders is overeengekomen, dienen facturen van Wheelz Ahead binnen 30 dagen na leveringsdatum te worden voldaan. Dit is een fatale termijn. Deze betaling vindt bij bestelling via de Website, tenzij anders is overeengekomen, plaats door middel van een online betalingsopdracht op een wijze zoals deze op het moment van betalen op de Website wordt aangeboden. Bij overige bestellingen vindt bij bestelling, tenzij anders is overeengekomen, plaats door middel van een bankoverboeking.

7.2      In het geval de Klant niet tijdig betaalt verkeert deze van rechtswege in verzuim. In dat geval kan Wheelz Ahead overgaan tot het nemen van incassomaatregelen. De volledige gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen alsdan voor rekening van de Klant.

7.3      Wheelz Ahead is gerechtigd om de nakoming van verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, in geval van toerekenbare niet-nakoming door de Klant van zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst.

 

Artikel 8. Ontbinding

8.1      Voor Overeenkomsten die via de Website zijn gesloten heeft de Klant de bevoegdheid om binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de Producten de onderliggende Overeenkomst met Wheelz Ahead, zonder opgave van redenen, te ontbinden.

8.2      Indien de Klant de Overeenkomst ingevolge het vorige lid wenst te ontbinden, dient de Klant dit Schriftelijk aan Wheelz Ahead te melden. De Klant dient de Producten te retourneren naar een door Wheelz Ahead vastgesteld retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, niet althans zo min mogelijk beschadigde verpakking. De Klant dient zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.

8.3      Na de Schriftelijke melding zoals genoemd in artikel 8.2, dient de Klant binnen veertien (14) dagen de Producten te retourneren. De Klant dient te bewijzen dat de Producten tijdig zijn geretourneerd.

8.4      Indien de Klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de Klant de Overeenkomst met Wheelz Ahead ingevolge de artikelen 8.1. en 8.2 heeft ontbonden, zal Wheelz Ahead deze betalingen binnen veertien (14) dagen nadat Wheelz Ahead het door de Klant geretourneerde Producten heeft ontvangen, aan de Klant terugbetalen. Wheelz Ahead behoudt zich het recht voor om geretourneerde Producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer (het vermoeden bestaat dat) de Producten door handelingen of nalaten van Klant, of als gevolg van andere feiten die voor risico van de Klant komen, zijn beschadigd.

8.5      Het recht tot ontbinding, zoals omschreven in dit artikel, is uitgesloten voor Producten die op grond van specificaties van de Klant zijn vervaardigd. Wheelz Ahead zal in een dergelijk geval de Klant tijdig over deze uitsluiting informeren.

8.6      Dit artikel is slechts van toepassing op Overeenkomsten gesloten met Klanten die Consument zijn.


Artikel 9. Reclame

9.1      De Klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de Klant Wheelz Ahead daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen dertig (30) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, Schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen. Bij gebreke hiervan vervalt elke aanspraak ter zake.

9.2      Elke aanspraak van de Klant ter zake van geleverde Producten vervalt bovendien, indien:

-          de Producten niet (meer) te identificeren zijn als zijnde afkomstig van Wheelz Ahead;

-          de gebreken (mede) het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig(e) en/of onjuist(e) behandeling, gebruik en/of opslag of onderhoud van de Producten;

-          Wheelz Ahead niet terstond door de Klant in de gelegenheid is gesteld de reclames te onderzoeken en haar verplichtingen na te komen;

-          de Klant zelf de Producten heeft bewerkt of gerepareerd, of dit door een derde heeft laten doen;

-          de Klant niet, niet-tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan aan de nakoming van enige op hem rustende verplichting.

9.3      Indien is aangetoond dat de Producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden, heeft Wheelz Ahead de keuze hetzij de desbetreffende Producten tegen retournering daarvan te herstellen, hetzij te vervangen door nieuwe Producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Op deze nieuwe levering zijn deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.

9.4      Alle vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervallen door verloop van één (1) jaar nadat het gebrek overeenkomstig de voorgaande leden aan Wheelz Ahead is gemeld.

 

Artikel 10. Gebruik Website

10.1    Alle auteursrechten en overige Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Website berusten bij Wheelz Ahead. De Klant en gebruikers van de Website erkennen deze rechten en garanderen dat zij zich zullen onthouden van iedere inbreuk daarop, waaronder mede wordt verstaan het maken van kopieën van de Website anders dan technische kopieën benodigd voor het gebruik van de Website (laden en in beeld brengen).

10.2    De Website bevat hyperlinks naar andere websites die door derden worden onderhouden. Wheelz Ahead heeft geen enkele invloed op de informatie, producten en diensten vermeld op deze websites en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze websites.

10.3    Wheelz Ahead draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, beschrijvingen en ander voorlichtingsmateriaal op de Website die door derden zijn uitgegeven.

 

Artikel 11. Privacy/verwerking van Persoonsgegevens

11.1    Wheelz Ahead verwerkt Persoonsgegevens van de Klant overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De doeleinden van die verwerking zijn, onder meer:

-       de totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst;

-       het in contact kunnen treden met de Klant;

-       het door Wheelz Ahead verrichten van marktonderzoek, verkoopactiviteiten en direct marketing ten behoeve van de Producten van Wheelz Ahead en aan haar gelieerde ondernemingen.

 

De doeleinden van de verwerking van Persoonsgegevens staan nader gedefinieerd in het privacystatement dat is gepubliceerd op de Website. Wheelz Ahead zal desgewenst kosteloos een exemplaar van dit privacystatement aan de Klant toezenden.

11.2   Wheelz Ahead zal passende technische- en organisatorische maatregelen nemen om de Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1    Behoudens voor zover de aansprakelijkheid en de schade zijn gedekt door de verzekeraar van Wheelz Ahead, is Wheelz Ahead niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan, direct of indirect en van welke aard dan ook, ongeacht de wijze waarop deze schade is ontstaan en de personen door wie deze is veroorzaakt. Ingeval de aansprakelijkheid en de schade zijn gedekt door de verzekeraar van Wheelz Ahead, is Wheelz Ahead slechts gehouden de schade te vergoeden tot maximaal het bedrag van de door haar verzekeraar gedane uitkering.

12.2    Schade, als bedoeld in lid 1 van dit artikel dient zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen een jaar na het ontstaan daarvan Schriftelijk aan Wheelz Ahead te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis is gebracht van Wheelz Ahead, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de Klant aannemelijk kan maken dat hij de schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.

12.3    Wheelz Ahead is nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de Producten voor elke individuele toepassing door de Klant, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de Producten.

12.4    De beperking van lid 1 van dit artikel komt te vervallen in het geval van opzet of grove schuld van Wheelz Ahead.

 

Artikel 13. Inschakeling derden

13.1    Wheelz Ahead is gerechtigd om bij de uitvoering van de Overeenkomst(en) gebruik te maken van de diensten van derden, in welke vorm dan ook. Deze derden zijn bevoegd als medewerker van Wheelz Ahead te handelen bij het uitvoeren van de Overeenkomst.

13.2    De bepalingen omtrent de aansprakelijkheid, zoals bepaald in artikel 12, gelden mede voor deze derden.

 

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud

14.1   Alle door Wheelz Ahead geleverde Producten blijven eigendom van Wheelz Ahead of diens toeleveranciers tot het op grond van de Overeenkomst door de Klant verschuldigde bedrag aan Wheelz Ahead is voldaan, met inbegrip van eventueel verschuldigde renten en/of incassokosten. Tot het moment van volledige betaling, dient de Klant de Producten identificeerbaar (als zijnde eigendom van Wheelz Ahead) te bewaren.

14.2   De Klant zal de door Wheelz Ahead geleverde Producten tot het moment van volledige betaling niet verwerken of vervreemden anders dan in de normale uitoefening van zijn bedrijf. Indien de Klant (mede) uit door Wheelz Ahead geleverde Producten een nieuwe zaak vormt, vormt de Klant die zaak slechts voor Wheelz Ahead totdat de Klant alle uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan. Wheelz Ahead heeft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door de Klant alle rechten als eigenaar van de gevormde zaken.

14.3   Indien de Klant in verzuim is met betaling van hetgeen hij op grond van de Overeenkomst aan Wheelz Ahead is verschuldigd, is Wheelz Ahead gerechtigd alle zaken die reeds aan de Klant zijn geleverd, terug te nemen. De Klant machtigt Wheelz Ahead onherroepelijk al die zaken voor rekening van de Klant te doen retourneren en geeft Wheelz Ahead en de door haar aangewezen vertegenwoordigers toestemming zijn bedrijfsterrein, magazijnen, fabriekshallen, etc. met dat doel te betreden.

14.4   Het is de Klant niet toegestaan de Producten of voornoemde zaken te verpanden of hierop enig ander recht te vestigen.

14.5   Dit artikel is slechts van toepassing op de Klant die Onderneming is.

 

Artikel 15. Overmacht

15.1   Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden die de nakoming van de Overeenkomst verhinderen en die niet aan Wheelz Ahead zijn toe te rekenen. Hieronder zullen, indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken, mede zijn begrepen: stakingen bij toeleveranciers van Wheelz Ahead, stakingen in het bedrijf van Wheelz Ahead, een algemeen gebrek aan voor het tot stand komen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Wheelz Ahead afhankelijk is, algemene vervoersproblemen, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in- en uitvoerverboden.

15.2   Indien de periode van overmacht langer dan drie maanden geduurd heeft, is zowel de Klant als Wheelz Ahead gerechtigd om de Overeenkomst Schriftelijk te beëindigen, zonder jegens de andere partij schadeplichtig te zijn.

 

Artikel 16 - Klachtenregeling

16.1   Wheelz Ahead beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure (zoals in deze Algemene Voorwaarden en op de Website opgetekend) en behandelt een klacht van de Klant overeenkomstig deze klachtenprocedure.

16.2   Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen zeven (7) dagen na constatering volledig en duidelijk omschreven Schriftelijk worden ingediend bij Wheelz Ahead.

16.3   Bij Wheelz Ahead ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien (14) dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Wheelz Ahead binnen de termijn van veertien (14) dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoeriger antwoord kan verwachten.

16.4   Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

16.5   Bij klachten dient de Klant zich allereerst te wenden tot Wheelz Ahead. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de Klant zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de Klant de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline (www.geschilonline.com) te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel Wheelz Ahead als de Klant stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de Klant betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

16.6   Een klacht schort de verplichtingen van de Wheelz Ahead niet op, tenzij Wheelz Ahead  Schriftelijk anders aangeeft.

16.7   Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Wheelz Ahead, zal Wheelz Ahead naar haar keuze of de geleverde Producten kosteloos vervangen of repareren.

16.8   Dit artikel is enkel van toepassing op de Klant die tevens Consument is.

 

Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

17.1   Op alle onder deze Algemene Voorwaarden gesloten Overeenkomsten met een Klant die niet tevens Consument is, is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is nadrukkelijk niet van toepassing.

17.2   Alle geschillen welke tussen Wheelz Ahead enerzijds en de Klant anderzijds ontstaan voortvloeiend uit de Overeenkomst en of de uitleg of uitvoering daarvan, kunnen door Wheelz Ahead worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. Voor geschillen tussen Wheelz Ahead en de Klant die niet tevens Consument is, is bij uitsluiting bevoegd de rechter te Arnhem.

 

Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder nummer 53888332.

 

Waarom bestellen bij Wheelzahead?

  • Gegarandeerd het beste advies
  • Altijd een dealer bij u in de buurt
  • Een ruime keuze aan accesoires
  • Veilig betalen
  • Niet goed? Geld terug!
Wheelzahead

Gratis brochure

Download onze digitale brochure

Download de laatste brochure

Klik hier

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »